Obchodné podmienky webovej stránky

I. ZÁKLADNÉ POJMY

Administrátor - vlastník a prevádzkovateľ webovej stránky, t.j. APP AND ROLL sp z o.o, Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska , DIČ PL7010348607.

Objednávateľ – fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právny úkon s Administrátorom nesúvisiaci priamo s jej podnikateľskou alebo pracovnou činnosťou, ako aj právnická osoba alebo organizačná jednotkabez právnej subjektivity;

Zásady ochrany osobných údajov - - dokument obsahujúci podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na Objednávateľov;

Obchodné podmienky - tieto Obchodné podmienky obsahujú súhrn pravidiel používania Webovej stránky a práva a povinností Objednávateľov a Administrátora a stanovujú obchodné podmienky pre elektronické poskytovanie služieb ;

Webová Stránka - skupina vzájomne prepojených internetových stránok dostupných na internete na adrese

Produkt - tovar, ktorý je možné objednať/nakúpiť prostredníctvom Webovej stránky alebo telefonickej objednávky;

Trvalý nosič - materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje Objednávateľovi uchovávať informácie, ktoré sú mu adresované, spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti po dobu zodpovedajúcu účelu, na ktorý sa informácie používajú, a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií v nezmenenej podobe;

pracovný deň – každý deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov / dní pracovného pokoja.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky definujú pravidlá používania Webovej stránky a práva a povinnosti Objednávateľov a Administrátora v súvislosti so zmluvami o predaji produktov.
 2. Prostredníctvom Webovej stránky ponúka Administrátor Objednávateľom produkty
 3. Pokiaľ ide o poskytovanie služieb a prístupu na webovú stránku, Administrátor poskytuje služby elektronicky nepretržite a zabezpečuje Objednávateľom prístup na Webovú stránku
 4. Objednávateľ týmto potvrdzuje Administrátorovi, že má najmenej osemnásť (18) rokov (alebo dosiahol iný vek, ktorý ho podľa vnútroštátneho práva Objednávateľa oprávňuje na uzatváranie záväzných zmlúv), je plne spôsobilý na právne úkony a súhlasí s podmienkami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach. Ak Objednávateľ využíva Webovú stránku alebo služby Administrátora v mene tretej osoby, ktorá je právnickou osobou, tzv. osobou zbavenou spôsobilosti na právne úkony a pod., Objednávateľ týmto vyhlasuje Administrátorovi, že je oprávnený prevziať záväzky vyplývajúce z uzavretia tejto zmluvy v mene takejto osoby a prijatie tohto poriadku takýmto Objednávateľom sa rovná jeho prijatiu touto treťou osobou. V takom prípade sa slovom „Objednávateľ“ v týchto podmienkach rozumie vyššie uvedená tretia strana. Ak neexistuje skutočné oprávnenie na uzavretie dietary-blog-sk.com dietary-blog-sk.com záväzku v mene tretej strany, osoba, ktorá údajne koná za túto tretiu stranu, sa považuje za Objednávateľa, ktorý uzavrel zmluvu s Administrátorom vo vlastnom mene a na vlastný prospech. Objednávatelia, ktorí nie sú schopní uzavrieť právne záväznú zmluvu s Administrátorom, alebo tí, ktorí majú zakázané využívať služby poskytované prostredníctvom Webovej stránky alebo uzatvárať zmluvy prostredníctvom Webovej stránky z dôvodu obmedzení platných v danej krajine alebo regióne, vrátane krajiny/regiónu súčasného bydliska Objednávateľa a miesta využívania služieb, by nemali používať Webovú stránku.
 5. Administrátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky vrátane pridávania nových ustanovení alebo odstraňovania existujúcich ustanovení, čo môže urobiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia zverejnením zmien v Obchodných podmienkach na Webovej stránke. Objednávateľ je preto povinný pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmenám Obchodných podmienok. Ak nie je v iných ustanoveniach uvedené inak, zmenené a doplnené Obchodné podmienky používania nadobúdajú automaticky platnosť tridsať (30) dní po zverejnení zmien na Webovej stránke. Pri uverejňovaní zmien Administrátor uvedie, ktoré ustanovenia boli zmenené, doplnené alebo vypustené. Ak sa Obchodné podmienky zmenia počas platnosti zmluvy, platia ustanovenia Obchodných podmienok v znení pred zmenou.
 6. Administrátor neumožňuje a nesúhlasí so žiadnym porušením zákona alebo práv tretích osôb zo strany Objednávateľov
 7. Všetky texty, grafické materiály, interaktívne funkcie, logo, fotografie, súbory, softvér a všetky iné materiály v rámci Webovej stránky, ako aj výber, usporiadanie, konfigurácia, kompilácia materiálov a celkový vzhľad a charakter Webovej stránky sú duševným vlastníctvom Administrátora. Sú chránené autorskými právami, právami na dizajn, patentovým právom, právom na ochrannú známku a inými predpismi vrátane medzinárodných dohovorov a vlastníckych práv. Všetky tieto práva sú vyhradené Administrátorom. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú majetkom Administrátora. Bez výslovného súhlasu Administrátora nemá Objednávateľ právo tieto prvky predávať, distribuovať, kopírovať, upravovať, reprodukovať, zobrazovať alebo verejne vysielať, publikovať, upravovať alebo prispôsobovať, udeľovať na ne licencie, vytvárať na ich základe odvodené diela alebo ich používať iným spôsobom.
 8. Pokiaľ ide o Objednávateľov z Európskej únie, ktorí sú spotrebiteľmi, Administrátor v súvislosti so zmluvami uzatvorenými s takýmito používateľmi prostredníctvom Webovej stránky plní informačné povinnosti voči Objednávateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 9. Všetky potvrdenia vyžadované zákonom sa zasielajú na e-mailovú adresu Objednávateľa
 10. Pri používaní služieb alebo zasielaní e-mailov Administrátorovi, Objednávatelia kontaktujú Administrátora elektronicky. Komunikácia s Objednávateľmi prebieha e-mailom alebo telefonicky. Na účely zmluvy Objednávatelia súhlasia s prijímaním informácií v elektronickej forme a zároveň súhlasia s tým, že všetky zmluvy, oznámenia, zverejnenia a iné informácie, ktoré im Administrátor sprístupní elektronicky,spĺňajú zákonné požiadavky na písomné informácie, pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak.
 11. Technickou podmienkou používania Webu je mať pracovnú stanicu (počítačové zariadenie) vybavenú operačným systémom, prístupom k internetu a štandardným softvérom na prehliadanie webových stránok, vrátane podpory cookies. Pre zabezpečenie správneho fungovania niektorých funkcií Webu môže byť potrebné aktivovať Java, Java Script, Flash atd.
 12. Administrátor si vyhradzuje možnosť dočasného prerušenia prístupu k Webovej stránke, ktoré môže byť spôsobené modernizačnými prácami alebo technickými problémami. V prípade technických problémov sa ich Administrátor zaväzuje čo najskôr odstrániť.

III. ZÁSADY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

1. Objednávateľ je povinný používať Webovú stránku spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok, ustanoveniami platných právnych predpisov a dobrými mravmi a zásadami spoločenské

2. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok a plne súhlasí s jej ustanoveniami. Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.

IV. UZATVÁRANIE A PLNENIE ZMLÚV. POPLATKY

1. Za účelom uzatvorenia zmluvy s Administrátorom, Objednávateľ kontaktuje Administrátora prostredníctvom formulára dostupného na Webovej stránke, na e-mailovej adrese Administrátora uvedenej na Webovej stránke alebo telefonicky. Postup objednania Produktu zahŕňa výber Produktu a spôsobu dodania, potvrdenie objednávky a povinnosť zaplatiť za Produkt

2. Zmluva je uzavretá v okamihu potvrdenia objednávky objednávateľom. V prípade objednávky z Webovej stránky sa objednávka potvrdí kliknutím na ikonu „objednať a zaplatiť“ alebo podobnú ikonu. V prípade telefonických objednávok sa potvrdenie objednávky uskutoční počas telefonického rozhovoru.

3. Pri telefonickom kontakte s cieľom uzavrieť zmluvu je Administrátor povinný potvrdiť obsah navrhovanej zmluvy na papieri alebo inom trvalom nosiči. Vyhlásenie spotrebiteľa o uzavretí zmluvy je účinné, ak bolo zaznamenané na papieri alebo inom trvalom nosiči po obdržaní potvrdenia od Administrátora.

4. Administrátor je povinný poskytnúť Objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom nosiči v primeranej lehote po jej uzavretí, najneskôr však v okamihu dodania Produktu alebo pred začatím poskytovania služby. Administrátor potvrdí obsah zmluvy zaslaním jej obsahu v elektronickej podobe vo formáte pdf alebo v papierovej podobe spolu s dodaným Produktom. Ak sa Objednávateľ domnieva, že zaslaný obsah zmluvy nezodpovedá dojednaniam zmluvných strán, je povinný o tom bezodkladne informovať Administrátora. Bez ohľadu na to môže Objednávateľ odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 22 nižšie.

5. V dôsledku uzavretia zmluvy sa Administrátor zaväzuje previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k Produktu a dodať mu ho a Objednávateľ sa zaväzuje výrobok prevziať a zaplatiť zaň.

6. Objednávatelia môžu od Administrátora nakupovať Produkty za úhradu. Platba je splatná vopred alebo pri dobierke, pokiaľ sa Administrátor nedohodne na úhrade časti platby po uzavretí zmluvy alebo v jej priebehu.

7. Administrátor dodáva Produkty len na území Slovenskej republiky

8. Ceny uvedené pre daný produkt alebo službu nie sú súčasťou týchto Pravidiel a pokiaľ si Objednávateľ daný tovar alebo službu nezakúpi (tj. pred uzavretím zmluvy o predaji tovaru alebo služby), môžu sa tieto ceny zmeniť. Cena Produktu sa však nesmie zmeniť po potvrdení objednávky Objednávateľom, ale pred uhradením ceny. V prípade uzavretia zmluvy po telefóne je cenová ponuka Produktu poskytnutá zamestnancom Administráotra záväzná až do ukončenia rozhovoru

9. Všetky ceny a poplatky sú uvedené v poľských zlotých, v opačnom prípade bude každá zmena oznámená zodpovedajúcim spôsobom.

10. Objednávatelia môžu uskutočňovať platby prostredníctvom platobných nástrojov dostupných v rámci Webovej stránky, ako je PayPal a iné, vrátane platieb debetnou alebo kreditnou kartou. Všetky platobné nástroje sú opísané v rámci Webovej stránky.

11. Objednávateľ, ktorý žiada o vykonanie platby prostredníctvom týchto platobných nástrojov, týmto vyhlasuje, že súhlasí s vykonávaním platieb prostredníctvom služieb, ktoré zahŕňajú tieto platobné systémy, a že si prečítal obchodné podmienky dostupné na webových stránkach týchto služieb a súhlasí s ustanoveniami v nich obsiahnutými. V rozsahu povolenom zákonom Administrátor nezodpovedá za prípadné problémy s platbou z dôvodov na strane vlastníka vyššie uvedených služieb, najmä za oneskorené vykonanie platby alebo nevykonanie z technických dôvodov. V takom prípade by sa mal Objednávateľ obrátiť na prevádzkovateľa príslušnej platobnej služby v súlade s postupom a zásadami uvedenými v obchodných podmienkach danej služby. Ak platba nie je prijatá z dôvodov na strane Administrátora, Objednávateľ by mal informovať Administrátora o tejto skutočnosti zaslaním správy na túto e-mailovú adresu:

12. Objednávateľ súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov Administrátorom, ako sú meno, priezvisko, adresa a ďalšie údaje, napr. číslo bankového účtu - prevádzkovateľom platieb uvedeným v bode 12. vyššie, vrátane spracúvania týchto údajov prevádzkovateľmi platieb, za účelom realizácie transakcie vo forme úhrady tovaru zo strany Objednávateľa Administrátorovi.

13. Objednávatelia vyhlasujú, že všetky produkty a služby z Webovej stránky budú uhrádzané z legálnych zdrojov.

14. Administrátor je povinný poskytnúť potvrdenie o uzavretí zmluvy s Objednávateľom a zároveň Spotrebiteľom z Európskej únie na Trvanlivom nosiči, v primeranej lehote po jej uzavretí. Takéto potvrdenie by malo obsahovať požadované informácie v súlade s platnými právnymi predpismi, iba ak Administrátor neposkytol tieto informácie Objednávateľovi na trvanlivom nosiči pred uzavretím zmluvy.

15. Najneskôr v okamihu, v ktorom Objednávateľ vyjadrí svoju vôľu byť viazaný zmluvou, je Administrátor povinný jasne a zrozumiteľne informovať Objednávateľa o:

 1. hlavných výhodách služby s prihliadnutím na predmet služby a spôsob komunikácie so spotrebiteľom;
 2. jeho identifikačných údajoch, najmä údaje o firme, orgáne, ktorý zaregistroval podnikateľskú činnosť, ako aj číslo, pod ktorým bola táto podnikateľská činnosť zaregistrovaná;
 3. jeho firemnej adrese, e-mailovej adrese a telefónnych alebo faxových číslach, ak sú k dispozícii, na ktorých môže spotrebiteľ rýchlo a účinne kontaktovať podnikateľa;
 4. adrese, na ktorej môže spotrebiteľ podať reklamáciu, ak sa líši od adresy uvedenej v bode 3;
 5. celkovej cene alebo odmene za plnenie vrátane daní, a ak povaha služby neumožňuje ich vopred primerane vypočítať, spôsob ich výpočtu, ako aj poplatky za dopravu, doručenie, poštové služby a iné náklady, a ak výšku týchto poplatkov nemožno určiť - povinnosť úhrady; v prípade zmluvy na dobu neurčitú alebo zmluvy obsahujúcej predplatné podnikateľ uvedie celkovú cenu alebo odmenu vrátane všetkých platieb za fakturačné obdobie, a ak zmluva stanovuje pevnú sadzbu - aj celkové mesačné platby;
 6. nákladoch za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku na uzavretie zmluvy, ak tieto náklady prevyšujú bežne účtované náklady za použitie týchto prostriedkov komunikácie;
 7. spôsobe a lehote úhrady;
 8. spôsobe a lehote, v ktorej podnikateľ vykoná službu a postup obchodníka pri vybavovaní reklamácie
 9. spôsobe a lehote na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa § 27, ako aj vzor formulára na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe č. 2 zákona;
 10. nákladoch za vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy, ktoré znáša spotrebiteľ; v prípade zmlúv uzavretých na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno ho bežne vrátiť poštou;
 11. povinnosti spotrebiteľa uhradiť primerané náklady podnikateľa v súlade s článkom 35, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy po podaní žiadosti v súlade s čl. 15 ods. 3 a čl. 21 ods. 2;
 12. žiadnych prekážkach ohľadom práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 38 alebo okolností, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
 13. povinnosti podnikateľa dodať bezchybný tovar;
 14. možnosti využitia mimosúdnych postupov riešenia reklamácií a nárokov a pravidlách prístupu k týmto postupom.

16. Cena brutto, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť, ak si chce kúpiť daný Produkt, je vždy zobrazená vedľa ikony/informácie o Produkte na Webovej stránke. Cena uvedená pri Produkte NEZAHŔŇA náklady na doručenie, ktoré sa vypočítajú samostatne počas procesu objednávky. Náklady na doručenie sú tiež uvedené ako suma brutto. Náklady na doručenie môžu závisieť od veľkosti, hmotnosti alebo rozmerov objednaného tovaru.

17. Doba dodania Produktu závisí od spôsobu dopravy, ktorý si Objednávateľ zvolí,v priemere 2-5 pracovných dní počítaných odo dňa zaúčtovania platby na bankový účet Administrátora.

18. Objednávateľ je povinný počas postupu objednávania poskytnúť správne a úplné údaje, ktoré umožnia riadne plnenie zmluvy, a najmä riadne dodanie Produktu. Ak z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov Administrátor nemôže dodať zakúpený Produkt, kontaktuje Objednávateľa za účelom získania správnych údajov, a ak kontakt nie je možný, môže Objednávateľ zrušiť objednávku a dostať celkovú cenu v súlade s ustanoveniami zákona, najmä zákona o ochrane spotrebiteľa.

19. Objednávateľ vyhlasuje, že nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Ak sa Objednávateľ stane platiteľom tejto dane alebo ním užje, je povinný poskytnúť všetky údaje potrebné na vystavenie faktúry DPH a hlavne identifikačné číslo pre DPH. Táto faktúra bude zaslaná na e-mailovú adresu Objednávateľa.

20. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že zadávanie objednávok prostredníctvom Webovej stránky alebo telefonicky v súvislosti s nákupom Produktov alebo služieb predstavuje povinnosť úhrady.

21. Objednávateľ je povinný zabezpečiť si prístup k telekomunikačným službám potrebných na využívanie služieb Administrátora samostatne a na vlastné náklady. Poplatky za internet alebo telefónne pripojenie neúčtuje Administrátor, ale poskytovateľ internetu alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb

22. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu a bez znášania nákladov, s výhradou ustanovení ods. 23 nižšie. Na dodržanie tejto lehoty postačuje zaslanie vyhlásenia pred jeho uplynutím. Odstúpenie od zmluvy si vyžaduje zaslanie vyhlásenia o tomto odstúpení.

23. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie tovaru Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vrátiť Produkt Administrátorovi alebo ho odovzdať osobe poverenej Administrátorom na jeho bezodkladné prevzatie, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na dodržanie tejto lehoty postačuje zaslanie Produktu pred jej uplynutím.

V. VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

 1. V prípade Produktu, ktorý je výživovým doplnkom, Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že výživový doplnok nie je liek. Objednávateľ si je vedomý toho, že výživový doplnok je potravina, ktorá je určená na doplnenie bežnej stravy a je koncentrovaným zdrojom vitamínov alebo minerálov alebo iných látok, ktoré majú výživový alebo iný fyziologický účinok.
 2. Ak má Objednávateľ pochybnosti o používaní daného výživového doplnku vo vzťahu k svojmu zdravotnému stavu alebo o vplyve výživového doplnku na jeho zdravotný stav, je povinný sa pred zakúpením Produktu poradiť s dietológom alebo lekárom.
 3. V rozsahu povolenom zákonom je vylúčená zodpovednosť Administrátora za to, že Objednávateľ nedosiahol v dôsledku používania výživového doplnku očakávané výsledky.

VI. NEPOVOLENÉ POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Objednávateľ týmto vyhlasuje a zaručuje,že nebude vykonávať tieto činnosti:

 1. Objednávateľ sa nebude vydávať za inú osobu alebo iný subjekt, či už skutočne existujúci alebo fiktívny, ani nebude nepravdivo tvrdiť,že je spojený s inou osobou alebo subjektom
 2. Objednávateľ nesmie používať Webovú stránku na iné účely ako na využívanie služieb ponúkaných Administrátorom;
 3. Objednávateľ nesmie používať Webovú stránku na nezákonné účely alebo na porušovanie vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov vrátane predpisov týkajúcich sa ochrany autorských práv, práv priemyselného vlastníctva a iných vlastníckych práv, ako aj predpisov o ochrane osobných údajov;
 4. Objednávateľ sa nepokúsi prelomiť alebo manipulovať zdrojový kód Webovej stránky alebo jej časti;
 5. Objednávateľ nesmie upravovať, prispôsobovať, prekladať Webovú stránku alebo jej časti (vrátane Obchodných podmienok) ani vytvárať odvodené diela na jej základe;
 6. Objednávateľ nesmie žiadnym spôsobom úmyselne zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do prevádzky Webovej stránky alebo brániť iným používateľom v jej používaní, najmä umiestňovaním alebo šírením vírusov alebo iného škodlivého softvéru, ako je adware, spyware atď.

VII. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

 1. V rozsahu povolenom zákonom je zodpovednosť Administrátora vylúčená za:
 2. Administrátor nenesie zodpovednosť voči tretím osobám, najmä z dôvodu neplnenia alebo nesprávneho plnenia tejto zmluvy Objednávateľom, z dôvodu protiprávneho konania Objednávateľa, z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo z dôvodu poskytnutia nepravdivých informácií, ubezpečení alebo vyhlásení Objednávateľom alebo z dôvodu použitia produktu prijatého od Administrátora Objednávateľom nezákonným spôsobom. Objednávateľ nesie voči týmto tretím osobám plnú zodpovednosť v prípade, že tretie osoby podajú voči Administrátorovi obvinenia, sťažnosti, petície, požiadavky, nároky atď. v súvislosti s konaním Objednávateľa uvedeným v predchádzajúcej vete, čo znamená najmä to, že Objednávateľ uhradí všetky súvisiace náklady, ktoré vzniknú Administrátorovi alebo, ktoré bude Administrátor povinný znášať v ľubovolnej forme, a hlavne náklady na právne poradenstvo, poplatky, náhrady škôd, pokuty, náhrady, penále, peňažné pokuty, náklady na predvolanie, dostavenie sa na súd alebo pred orgán štátnej alebo verejnej správy, náklady na korešpondenciu a iné možné náklady, poplatky atď. To sa nevzťahuje na spotrebiteľov v rozsahu, v akom by boli dotknuté ich práva
 3. Vo vzťahu k Objednávateľom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je zodpovednosť Administrátora obmedzená na 250 EUR.
 4. Záručná zodpovednosť správcu za vady je vylúčená vo vzťahu k Objednávateľom, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

VIII. REKLAMÁCIE

1. Objednávateľ má právo podať reklamáciu na služby poskytované Administrátorom a zakúpené produkty.

2. Reklamácie by sa mali podávať v elektronickej forme na e-mailovú adresu: Reklamácie budú spracované do 30 dní od ich prijatia Administrátorom.

3. Reklamačný postup by mal obsahovať podrobný opis toho, v čom spočívajú nezrovnalosti a aké riešenie by bolo pre Objednávateľa uspokojivé. Odpoveď na reklamáciu sa zašle na e-mailovú adresu na trvanlivom nosiči alebo na papieri v bežnej písomnej forme.

4. Ak Administrátor neodpovie na reklamáciu v lehote uvedenej v odseku 2, znamená to, že reklamáciu uznal.

5. Administrátor nesie záručnú zodpovednosť voči Objednávateľom, ktorí sú spotrebiteľmi, ak má predaný Produkt vadu. Objednávateľ je chránený právami uvedenými v Občianskom zákonníku, hlavne právom požadovať zníženie ceny, odstúpiť od zmluvy, vymeniť tovar za bezchybný tovar alebo vadu odstrániť

6. Objednávateľ, ktorý uplatňuje práva vyplývajúce zo záruky, je povinný doručiť poškodený Produkt na adresu:

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok, záväzných pre všetkých Objednávateľov, je príloha „Zásady ochrany osobných údajov“.

2. Každá komunikácia s administratívnym oddelením Webovej stránky by mala prebiehať prostredníctvom e-mailovej adresy contactsk@appandroll.com

3. Objednávateľ nesmie previesť práva, povinnosti alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy (Obchodné podmienky) medzi ním a Administrátorom na tretiu osobu - bez písomného súhlasu Administrátora.

4. Všetky ustanovenia, ktoré sa považujú za neplatné alebo neúčinné, nemajú vplyv na platnosť zvyšných ustanovení. Neplatné ustanovenia sa nahradia takými platnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú ekonomickému významu, zámeru strán a účelu neplatných ustanovení.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 28.02.2022

INFORMÁCIE PODĽA ČL. 12 ods. 1 ZÁKONA O PRÁVE SPOTREBITEĽOV.

HLAVNÉ VLASTNOSTI SLUŽBY VRÁTANE PREDMETU SLUŽBY A SPÔSOBU KOMUNIKÁCIE SO SPOTREBITEĽOM.

Vykonaniem Administrátora je predaj Produktu s názvom

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

KONTAKTNÉ ÚDAJE


E-mailová adresa:
Vyššie uvedené e-mailové a stále adresy sú adresy, na ktorých je možné podávať sťažnosti.

NÁKLADY NA VYUŽITIE KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU NA UZAVRETIE ZMLUVY

Poplatky ISP alebo telefónne hovory neúčtuje ale poskytovateľ internetualebo telekomunikačný operátor. Sú to štandardné poplatky.

SPÔSOB A DÁTUM PLATBY

Poplatky ISP alebo telefónne hovory neúčtuje ale poskytovateľ internetualebo telekomunikačný operátor. Sú to štandardné poplatky.

VYKONÁVANIE PODNIKATEĽA

Spoločnosť vykonáva službu odoslaním Produktu Zákazníkovi do 3-5 pracovných dní odo dňa pripísania platby na bankový účet, pokiaľ si zákazník nezvolil možnosť dobierky. V druhom prípade je Produkt doručený do 3-5 pracovných dní od dátumu vykonania objednávky.

REKLAMÁCIE

Zákazník má právo podávať sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných Spoločnosťou a zakúpených Produktov. Sťažnosti budú posúdené do 30 dní od ich prijatia Spoločnosťou. Nahlásenie námietky v reklamačnom konaní by malo obsahovať podrobné určenie, o aké nezrovnalosti ide a aké riešenie by bolo pre zákazníka uspokojivé. Odpoveď na reklamáciu bude zaslaná na e-mailovú adresu na trvanlivom nosiči alebo na papieri v bežnej písomnej forme. Neodpovedanie na reklamáciu v lehote uvedenej vyššie znamená,že Spoločnosť reklamáciu prijala.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa jej uzavretia bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, v prípade odstúpenia od zmluvy však zákazník znáša priame náklady na vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy zahŕňajú náklady na bežné alebo kuriérske doručenie. Cena závisí od podnikateľa, ktorého služby bude zákazník využívať.

Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku nemá spotrebiteľ v súvislosti so zmluvami:

1) na poskytovanie služieb, ak podnikateľ plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po splnení služby podnikateľom stratí právo na odstúpenie od zmluvy;

2) pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

3) v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

4) v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;

5) v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;

6) v ktorej predmetom služby sú veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými predmetmi;

7) ak predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výchyliek trhu ktoré podnikateľ nemá pod kontrolou;

8) v ktorom spotrebiteľ výslovne žiadal, aby sa k nemu podnikateľ dostavil na urýchlenú opravu alebo údržbu; ak podnikateľ poskytuje iné doplnkové služby, ako požaduje spotrebiteľ, alebo poskytuje iné veci ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy ohľadom doplnkových služieb alebo vecí;

9) v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol balík po doručení otvorený;

10) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom;

11) uzatvorené prostredníctvom verejnej dražby;

12) na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s oddychom, zábavou, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služby;

13) na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s plnením začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

ZÁRUKA

Spoločnosť je povinná dodať vec bez chýb. Na produkty predávané Spoločnosťou sa nevzťahuje záruka. Zákazník má práva zo záruky za vady.

MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIÍ A UPLATŇOVANIA REKLAMÁCIÍ, AKO AJ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM.

Rozhodným právom pre zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom je poľské právo. Na riešenie sporov sú príslušné poľské súdy.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť využiť mimosúdne riešenie sporov a uplatniť nároky na Stály spotrebiteľský rozhodcovský súd pri Krajovom inšpektoráte obchodnej inšpekcie vo Varšave. Informácie o tom, ako získať prístup k vyššie uvedenému režimu a postupom riešenia sporov, nájdete na tejto adrese: http://www.uokik.gov.pl, v záložke „Riešenie spotrebiteľských sporov“