ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO JE SPRÁVCA ÚDAJOV?

Správcom Vašich osobných údajov je

PREČO VAŠE ÚDAJE SPRACUJEME?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré nám umožnia poskytovať služby a správne plniť zmluvu vo vzťahu k Vám a posudzovať reklamácie. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v tejto súvislosti je nevyhnutnosť plnenia zmluvy alebo vykonania opatrení na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy alebo súhlasu.
Tieto údaje môžu byť na základe Vášho súhlasu spracúvané aj na marketingové účely služieb/produktov vlastných alebo iných subjektov.
Pre riadne plnenie zmluvy sa Vaše údaje spracúvajú aj na účely súvisiace s finančným účtovaním a výkazníctvom. Musíme tak postupovať na základe platných právnych predpis.

Nezabúdajte, že poskytnutie Vašich osobných údajov ako je adresa, meno a priezvisko a telefónne číslo je podmienkou uzatvorenia zmluvy a jej plnenia. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť úplného alebo čiastočného uzavretia zmluvy alebo jej plnenia.

KAM POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané subjektom, pomocou ktorých budú poskytované služby, najmä zúčtovania, t.j. platobným operátorom a bankám, kuriérskym spoločnostiam a pod. Musíme to urobiť najmä vtedy, ak chcete získať produktzakúpený na našej webovej stránke.

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané spracovateľovi, pričom správca nemá v úmysle preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na poskytovanie služieb, po dobu premlčania nárokov, po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností voči príslušným orgánom

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Máte právo požadovať od administrátora:

a) prístup k Vašim osobným údajom, to znamená predovšetkým získať od správcu potvrdenie, čisú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak áno,získať k nim prístup a tieto informácie:

- účely spracovania;

- kategórie príslušných osobných údajov;

- informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;

- plánovanú lehotu uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto lehoty;

- informácie o práve požadovať od administrátora opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby a namietať proti takémuto spracúvaniu;

- informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

- všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli poskytnuté dotyčnou osobou;

- informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 a 4, a aspoň v týchto prípadoch relevantné informácie o spôsoboch rozhodovania, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

b) opravu Vašich osobných údajov, t. j. opravu nepresných údajov alebo žiadosť o doplnenie neúplných údajov,

c) vymazanie Vašich osobných údajov (upozorňujeme,že v tomto prípade budeme pravdepodobne musieť ukončiť spoluprácu a vymazať Váš účet),

d) obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo svoje osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli administrátorovi, a máte právo poslať tieto osobné údaje inému administrátorovi beztoho, aby Vám administrátor (spoločnosti) v tom bránil,

Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených zámerov administrátora alebo tretej strany, a to z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou,

Máte tiež právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, pokiaľspracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

V rozsahu, v akom je spracúvanie založené na Vašom súhlase - máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať (zaslaním vyhlásenia v elektronickej forme na e-mailovú adresu ), avšak odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním

Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu sa môže vzťahovať len na tie prípady a len na rozsah osobných údajov, v ktorých je súhlas základom pre spracúvanie osobných údajov a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov.

Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov,

V súvislosti s Vašimi údajmi nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

AKO NEMÔŽETE KONAŤ?

Nesmiete poskytnúť osobné údaje žiadnej inej osoby.

Máte povinnosť dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.

AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE?

Ochrana osobných údajov je zaručená bezpečným a stabilným systémom ochrany údajov používaným Administrátorom.

Komunikácia s Webovou stránkou je zabezpečená šifrovaným prepojením pomocou certifikátu SSL. Osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom a použitím.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

 1. Webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
 2. Súbory cookie sú IT údaje, hlavne textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, časich uloženia na koncové zariadenie a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý ukladá súbory cookie na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a pristupuje k nim, je prevádzkovateľ webovej stránky: Jayden Carepromotion LLC. Súbory cookie môžu na zariadenie koncového používateľa umiestniť aj partneri prevádzkovateľa webovej stránky.
 4. Súbory cookie sa používajú na:
  1. na poskytnutie určitých služieb dostupných na webovej stránke
  2. vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  3. prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa a optimalizáciu používania internetových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznanie zariadenia používateľa webovej stránky a vhodné zobrazenie internetovej stránky k jeho individuálnym potrebám;
 5. V rámci webovej stránky sa používajú dva typy súborov cookie: "relačné" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). „Relačné“ cookie súbory sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookie súbory sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.
 6. V rámci webovej stránky sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:
  1. „základné“ súbory cookie, ktoré umožňujú používanie určitých služieb dostupných v rámci webovej stránky;
  2. súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na zistenie zneužitia overovania na webovej stránke;
  3. "výkonnostné" súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie o používaní webových stránok na štatistické účely;
 7. V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia webovej stránky môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby ste zablokovali automatické spracúvanie súborov cookie v nastaveniach Vášho webového prehliadača alebo informovali o ich včasnom umiestnení v zariadení používateľa webovej stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch používania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach Vášho softvéru (webového prehliadača).
 8. . Prevádzkovateľ webovej stránky informuje, že obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť možnosť využívať niektoré služby dostupné na webovej stránke.
 9. Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky môžu používať aj partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webovej stránky.
 10. V súvislosti s používaním súborov cookie môže dochádzať k profilovaniu s cieľom prispôsobiť obsah webovej stránky preferenciám používateľa a k optimalizácií používania webových stránok, ale v tejto súvislosti nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.
 11. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v sekcii „Pomocník“ v menu používaného webového prehliadača.